Zasady zachowania poufnosci informacji

Ta witryna jest obsługiwana przez spółkę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173495 prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Zasady zachowania poufności informacji

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zobowiązuje się do korzystania z informacji udostępnianych przez użytkowników zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji
Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce gromadzi wyłącznie dane osobowe udostępniane przez użytkowników dobrowolnie w różny sposób, na przykład podczas rejestracji produktów online, korzystania z telefonicznej pomocy technicznej i napraw uszkodzonych produktów. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce użyje otrzymanych danych w celu świadczenia żądanej usługi (na przykład naprawy uszkodzonego produktu) lub przekazania żądanych informacji o produktach i usługach. Może to obejmować kontakt pocztą elektroniczną, telefoniczny, z wykorzystanie wiadomości SMS, MMS lub listowny. W przypadku ofert promocyjnych może to obejmować potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z oferty lub powiadomienie o sprawach administracyjnych. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może przekazywać dane osobowe do innych stowarzyszonych przedsiębiorstw i/lub innych firm angażowanych przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce do świadczenia określonych usług, takich jak naprawy produktów. Wykorzystanie wszelkich danych przekazywanych w takiej sytuacji będzie ograniczone do celów, w których dane te były gromadzone, i nie będzie możliwe ich użycie do celów innych niż określone w niniejszych Zasadach zachowania poufności.

 

2. Informowanie o ofertach, usługach i produktach

Jeśli użytkownik zadeklaruje chęć otrzymywania takich informacji, firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, jedna z jej spółek powiązanych lub inna firma działająca na zlecenie Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może kontaktować się z użytkownikiem przy użyciu poczty elektronicznej lub w inny sposób (listownie lub telefonicznie, o ile podano niezbędne informacje), aby informować go o usługach, produktach, konkursach lub ofertach bezpośrednio dotyczących firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce lub jej produktów z zakresu przetwarzania obrazów oraz usług pokrewnych. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zrezygnuje z otrzymywania tych informacji, może wyrazić swoją wolę, kontaktując się z firmą Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce za pośrednictwem internetowego Europejskiego Centrum Obsługi pod adresem www.europe nikon.com/support lub pisemnie na adres Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

3. Pliki cookie i monitorowanie

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Poprzez akceptację ustawien przeglądarki użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z cookies w opisanym powyżej zakresie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji naszej witryny internetowej. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.
W przypadku sekcji dla zarejestrowanych użytkowników firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i użytkowników w sekcji. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest numer członkowski i identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu witryny. Takie wykorzystanie plików cookie umożliwia użytkownikom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów witryny, które zależą od plików cookie.

4. Środki bezpieczeństwa i ujawnianie informacji

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zaimplementowała środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do danych osobowych używane jest szyfrowanie i zapora firewall.
W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami organów administracji publicznej firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dostępu do danych osobowych użytkowników i ich ujawniania tak aby zapewnić poprawne działanie swoich systemów oraz chronić swoich klientów i swoje zasoby.
Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega sobie ponadto prawo do ujawniania danych osobowych stronom trzecim tj. prokuraturze, sądom czy innym organom administracji publicznej, o ile będzie to dozwolone i konieczne w przypadku skarg dotyczących niewłaściwego korzystania z jej witryny internetowej lub usług.

5. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania przy użyciu odpowiedniego łącza do swojego profilu osobistego lub przez dostarczenie odpowiedniego wniosku w formie elektronicznej do internetowego Europejskiego Centrum Obsługi firmy Nikon pod adresem www.europe-nikon.com/support lub w formie pisemnej na adres Nikon Polska, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa. Należy pamiętać, że w razie zażądania kopii tych danych konieczne może być okazanie dowodu tożsamości.

6. Czas trwania

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce będzie przechowywać dane osobowe tylko przez czas niezbędny do świadczenia zaprenumerowanych informacji dotyczących usług lub produktów lub przez dodatkowy okres wymagany obowiązującymi przepisami.

7. Zmiany

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji i zobowiązuje się powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach, które mają wpływ na wykorzystanie ich danych osobowych. Żadna zmiana, która może mieć wpływ na prawa lub obowiązki użytkownika albo na sposób lub zakres przetwarzania jego danych osobowych nie będzie wprowadzona bez jego zgody, chyba że dokonanie takiej zmiany bez zgody użytkownika będzie dopuszczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Inne informacje

Przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie, jednak wyłącznie w celach określonych powyżej oraz w celach administracyjnych, może odbywać się w lokalizacjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zobowiązuje się stosować w takich wypadkach niezbędne środki w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami ustawowymi w tym zakresie i zapewnia, że transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z obowiązującym prawem.

 

„Ja [obok/niżej] podpisany niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych przez Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („NIKON”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173495 prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celach promocyjno-handlowych; w szczególności w celu informowania mnie o ofertach, usługach i produktach marki NIKON z zachowaniem dobrowolności, prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontroli, a także wnoszenia sprzeciwu skutkującego zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych. (Art. 23 ust. 1 pkt 1 24,, 32 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na udostępnienie w tym celu identyfikującego Pana/Panią adresu elektronicznego.”

 

 Your previous queries:
Nie znaleziono elementów. Spróbuj ponownie.
ZB1 Rebate Credit Memo