ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy marki NIKON dostępny pod adresem internetowym https://store.nikon.pl/, prowadzony jest przez NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000627240, nr NIP: 1070037150, nr REGON: 364952678, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy spółki NIKON CEE GmbH z siedzibą w Wiedniu, ul. Wagenseilgasse nr 5-7, 1120 Wiedeń, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu pod numerem FN452130Y.

2. Dane adresowe do kontaktu:

NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

adres e-mail: store.pl.eu@cs.cd.nikon.com

tel. +48 22 460 87 30
fax. +48 22 360 87 31

3. Poniższy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze sklepu internetowego NIKON.store.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszych Zasad i warunków jest spółka NIKON CEE GmbH (adres siedziby: , ul. Wagenseilgasse nr 5-7, 1120 Wiedeń, Austria i adres do korespondencji w Polsce: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa); wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Handlowym w Wiedniu, pod numerem FN452130Y, adres poczty elektronicznej: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com, numer telefonu kontaktowego: połączenie z telefonu stacjonarnego: +48 22 460 87 30 (opłata zgodna z taryfą operatora) oraz numer faksu: +(48) 22 460 87 31. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach NIKON.store. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Sklep internetowy- NIKON.store

5. PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE STORE.NIKON.PL NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. SĄ PRZEZNACZONE TYLKO DLA KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH.

6. W sklepie internetowym NIKON.store dostępne są: Konto, Formularz Zamówienia oraz biuletyn sklepu firmy NIKON.

7. Korzystanie przez Klienta z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kroków:

7.1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

7.2. kliknięciu pola „Wyślij”.

8. Rejestracja konta jest nieodpłatna, a konto jest utworzone na czas nieoznaczony. Klient NIKON.store ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do NIKON, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com lub też pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

9. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka na stronie NIKON.store. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

9.1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia;

9.2. po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do składania zamówienia”.

10. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, cena Produktu, przyznane zniżki, cena z należnymi podatkami, miejsce i koszt dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

11. Skorzystanie z Formularza Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą rezygnacji ze złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

12. Korzystanie z biuletynu NIKON jest nieodpłatne, przez czas nieoznaczony. Na biuletyn NIKON można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie rejestracji Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta, Klient zostaje zapisany na biuletyn NIKON.

13. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z biuletynu NIKON poprzez wysłanie stosownego żądania do NIKON, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com lub też pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

14. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu NIKON.store w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej NIKON oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Umowa sprzedaży

15. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień między Klientem, a NIKON następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 8 Regulaminu, niezwłocznym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez NIKON poprzez wysłanie wiadomości „Potwierdzenie Zamówienia” (Order Confirmation) pocztą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz po uiszczeniu przez Klienta ceny produktu wg wybranego sposobu zapłaty. Z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny produktu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

16. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN (złoty polski). Cena produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, bądź tez obowiązkach ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach NIKON.store w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

17. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

17.1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie NIKON.store;

17.2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 14. Regulaminu.

4. Sposoby i termin zapłaty

18. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

18.1. System szybkich płatności online (Dotpay).

18.2. Bezpieczne płatności Maestro.

18.3. Bezpieczne płatności kartą kredytową Visa i MasterCard.

19. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności w terminie … dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Koszt, sposób i termin dostawy produktu

20. Dostawa zakupionego Produktu na polskiej stronie internetowej NIKON.store dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

22. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkty wyłącznie przesyłką kurierską, po wcześniejszym uiszczeniu ceny produktu.

23. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

24. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego NIKON.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

25. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

26. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone:

26.1. pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa lub;

26.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com.

27. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta [Dz. U. 2014 poz. 827].

28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

29. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

30. NIKON ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. NIKON dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego to rachunku Klient uiszczał cenę produktu.

31. NIKON może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania do NIKON.

32. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt NIKON. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem, bądź też przekazanie produktu przewoźnikowi, jako osobie trzeciej upoważnionej do dostarczenia produktu NIKON.

33. Produkt powinien być zwrócony przez Klienta na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

7. Reklamacja produktu

34. Zakres odpowiedzialności NIKON względem Klienta z tytułu wad fizycznych lub prawnych jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

35. NIKON zobowiązuje się każdorazowo do dostarczania Klientowi produktu wolnego od wad.

36. Reklamowany produkt powinien być oznaczony jako „Zgłoszenie reklamacyjne”, tak aby NIKON (Sprzedawca) mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg.

37. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone przez Klienta:

46.1. pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa;

46.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.nikon.com.

37. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

37.1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

37.2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

37.3. dane kontaktowe składającego reklamację, w celu przyspieszenia przyśpieszenia procedowania w przedmiocie reklamacji.

38. NIKON jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowania się do Zgłoszenia reklamacyjnego Klienta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Brak ustosunkowania się NIKON w powyższym terminie, należy poczytywać jako uznanie reklamacji przez NIKON za uzasadnioną.

39. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Klienta będzie wymagało dostarczenia Produktu do NIKON, Klient zostanie poproszony o dostarczenie reklamowanego Produktu na koszt NIKON na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

40. Dostarczenie produktu, o którym mowa w pkt. 40. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się NIKON do reklamacji Klienta.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i sporów

41. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

42. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

43. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

43.1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

43.2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

43.3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

44. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9. Postanowienia końcowe

45. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego NIKON.store, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością nikon.com. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami.

46. NIKON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np.: zmiany przepisów obowiązującego prawa, rozszerzenie sposobów płatności, zmiany w systemie informatycznym obsługującym sprzedaż na NIKON.store.

47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Your previous queries:
Nie znaleziono elementów. Spróbuj ponownie.
ZB1 Rebate Credit Memo