ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

1. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy marki NIKON dostępny pod adresem internetowym https://store.nikon.pl/, prowadzony jest przez NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000627240, nr NIP: 1070037150, nr REGON: 364952678, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy spółki NIKON CEE GmbH z siedzibą w Wiedniu, ul. Wagenseilgasse nr 5-7, 1120 Wiedeń, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu pod numerem FN452130Y. .

2. Dane adresowe do kontaktu:
NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
adres e-mail: store.pl.eu@cs.cd.nikon.com
tel. +48 22 460 87 30
fax. +48 22 360 87 31
.

3. Poniższy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze sklepu internetowego NIKON.store. .

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszych Zasad i warunków jest spółka NIKON CEE GmbH (adres siedziby: , ul. Wagenseilgasse nr 5-7, 1120 Wiedeń, Austria i adres do korespondencji w Polsce: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa); wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Handlowym w Wiedniu, pod numerem FN452130Y, adres poczty elektronicznej: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com, numer telefonu kontaktowego: połączenie z telefonu stacjonarnego: +48 22 460 87 30 (opłata zgodna z taryfą operatora) oraz numer faksu: +(48) 22 460 87 31. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach NIKON.store. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. .

2. Sklep internetowy- NIKON.store

5. W sklepie internetowym NIKON.store dostępne są: Konto, Formularz Zamówienia oraz biuletyn sklepu firmy NIKON. .

6. Korzystanie przez Klienta z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kroków: .

6.1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. .

6.2. kliknięciu pola „Wyślij”. .

7. Rejestracja konta jest nieodpłatna, a konto jest utworzone na czas nieoznaczony. Klient NIKON.store ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do NIKON, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com lub też pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa. .

8. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka na stronie NIKON.store. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: .

8.1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia; .

8.2. po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do składania zamówienia”. .

9. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, cena Produktu, przyznane zniżki, cena z należnymi podatkami, miejsce i koszt dostawy Produktu/ów, sposób płatności. .

10. Skorzystanie z Formularza Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą rezygnacji ze złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. .

11. Korzystanie z biuletynu NIKON jest nieodpłatne, przez czas nieoznaczony. Na biuletyn NIKON można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie rejestracji Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta, Klient zostaje zapisany na biuletyn NIKON. .

12. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z biuletynu NIKON poprzez wysłanie stosownego żądania do NIKON, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com lub też pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa. .

13. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu NIKON.store w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej NIKON oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Umowa sprzedaży

14. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień między Klientem, a NIKON następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 8 Regulaminu, niezwłocznym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez NIKON poprzez wysłanie wiadomości „Potwierdzenie Zamówienia” (Order Confirmation) pocztą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz po uiszczeniu przez Klienta ceny produktu wg wybranego sposobu zapłaty. Z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny produktu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. .

15. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN (złoty polski). Cena produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, bądź tez obowiązkach ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach NIKON.store w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. .

16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: .

16.1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie NIKON.store; .

16.2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 14. Regulaminu.

4. Sposoby i termin zapłaty

17. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: .

17.1. System szybkich płatności online (Dotpay). .

17.2. Bezpieczne płatności Maestro. .

17.3. Bezpieczne płatności kartą kredytową Visa i MasterCard. .

18. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Koszt, sposób i termin dostawy produktu.

19. Dostawa zakupionego Produktu na polskiej stronie internetowej NIKON.store dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. .

20. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. .

21. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkty wyłącznie przesyłką kurierską, po wcześniejszym uiszczeniu ceny produktu. .

22. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. .

23. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego NIKON.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

24. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. .

25. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone: .

.

25.1. pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa lub; .

25.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.cld.nikon.com. .

26. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta [Dz. U. 2014 poz. 827]. .

27. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. .

28. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. .

29. NIKON ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. NIKON dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego to rachunku Klient uiszczał cenę produktu. .

30. NIKON może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania do NIKON. .

31. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt NIKON. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem, bądź też przekazanie produktu przewoźnikowi, jako osobie trzeciej upoważnionej do dostarczenia produktu NIKON. .

32. Produkt powinien być zwrócony przez Klienta na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

7. Reklamacja produktu

33. Zakres odpowiedzialności NIKON względem Klienta z tytułu wad fizycznych lub prawnych jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. .

34. NIKON zobowiązuje się każdorazowo do dostarczania Klientowi produktu wolnego od wad. .

35. Reklamowany produkt powinien być oznaczony jako „Zgłoszenie reklamacyjne”, tak aby NIKON (Sprzedawca) mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg. .

36. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone przez Klienta: .

46.1. pisemnie na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa; .

46.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store.pl.eu@cs.nikon.com. .

37. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: .

37.1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; .

37.2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; .

37.3. dane kontaktowe składającego reklamację, w celu przyspieszenia przyśpieszenia procedowania w przedmiocie reklamacji. .

38. NIKON jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowania się do Zgłoszenia reklamacyjnego Klienta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Brak ustosunkowania się NIKON w powyższym terminie, należy poczytywać jako uznanie reklamacji przez NIKON za uzasadnioną. .

39. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Klienta będzie wymagało dostarczenia Produktu do NIKON, Klient zostanie poproszony o dostarczenie reklamowanego Produktu na koszt NIKON na adres: NIKON CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa. .

40. Dostarczenie produktu, o którym mowa w pkt. 40. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się NIKON do reklamacji Klienta.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i sporów.

41. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

42. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. .

43. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: .

45.1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); .

45.2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); .

45.3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). .

44. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9. Postanowienia końcowe

45. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego NIKON.store, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością nikon.com. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. .

46. NIKON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np.: zmiany przepisów obowiązującego prawa, rozszerzenie sposobów płatności, zmiany w systemie informatycznym obsługującym sprzedaż na NIKON.store. .

47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 Your previous queries:
Nie znaleziono elementów. Spróbuj ponownie.
ZB1 Rebate Credit Memo