Warunki korzystania z uslugi

1. Stosowanie i akceptacja Warunków użytkowania

Niniejsza witryna internetowa („Witryna") jest udostępniana bezpłatnie przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173495 prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. . Zapraszamy do przeglądania opublikowanych na Witrynie materiałów. Dostęp do Witryny i jej użytkowanie podlega niniejszym Warunkom użytkowania („Warunki użytkowania", „Warunki"). Są to warunki umowy pomiędzy Państwem a firmą Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.   Aby przeglądać i/lub korzystać z niniejszej Witryny lub zawartości Witryny („Zawartość"), w szczególności w odniesieniu do informacji lub obrazów/tapet, znaków towarowych firmy Nikon Corporation lub jej spółek zależnych i stowarzyszonych, nazw handlowych, logo, zdjęć, plików wideo, plików muzycznych, tekstów i projektu graficznego, muszą Państwo zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prosimy o ich uważne przeczytanie. Korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków oraz potwierdzają Państwo, że zrozumieli ich treść oraz wyrażają zgodę na związanie się nimi, a także, że będą Państwo przestrzegać wszelkich właściwych przepisów prawnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na niniejsze Warunki użytkowania, prosimy o niekorzystanie z naszej Witryny.

2. Ograniczenia użytkowania w aspekcie praw własności intelektualnej

Witryna zawiera Zawartość chronioną europejskim i międzynarodowym prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Między innymi następujące ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny mają zastosowanie do chronionej Zawartości:

- Żadna część Witryny nie może być kopiowana elektronicznie lub w inny sposób, chyba że jest to niezbędne i w zakresie, w jakim jest to niezbędne, do zapoznania się z Witryną w sposób skuteczny za pośrednictwem Internetu lub do korzystania z usług i Zawartości, które są oferowane w ramach Witryny. Odtwarzanie jakiejkolwiek części Witryny w innych witrynach internetowych jest wyraźnie zabronione.
- Znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logo Nikon używane w Witrynie nie mogą być wyświetlane poza Witryną i używane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Nikon.
- Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce upoważnia Państwa do korzystania z Witryny i Zawartości Witryny wyłącznie dla własnych celów z zastrzeżeniem nienaruszania przez Państwa jakichkolwiek praw autorskich i innych praw wyłącznych, a także zakazuje używania Witryny i Zawartości Witryny w jakichkolwiek celach handlowych.
- Zasadniczo hiperłącza mogą kierować do Witryny pod warunkiem, że kierują one do strony głównej
www.nikon.pl . Tworzenie tzw. „łączy głębokich" lub „łączy wbudowanych" bezpośrednio do innych części Witryny internetowej jest zabronione, chyba że firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce wyraziła na to zgodę.
- Zabrania się odwiedzania Witryny z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych (np. z użyciem „pająków" lub narzędzi uruchamiania automatycznego) w celu wyszukiwania w niej informacji w sposób systematyczny lub w celu funkcjonalnego połączenia Zawartości Witryny z inną witryną internetową.
- Zabrania się instalowania hiperłącza w taki sposób, aby użytkownik Internetu miał podgląd Witryny w ramce innej witryny internetowej.

Wytyczne powyższe mają charakter jedynie przykładowy, korzystający z Witryny ma obowiązek powstrzymywania się od jakiegokolwiek innego nieupoważnionego i/lub niezgodnego z prawem używania Zawartości niniejszej Witryny. Działania takie mogą prowadzić do naruszania przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, ochrony danych osobowych i innych właściwych przepisów, regulacji i/lub ustaw.

3. Znaki towarowe

„Nikon" jest zarejestrowanym międzynarodowym znakiem towarowym należącym do firmy Nikon Corporation. Inne znaki towarowe, znaki logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami należącymi do firmy Nikon Corporation, jej podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych.

4. Niedozwolone użytkowanie

Użytkowanie Witryny lub jej Zawartości w sposób, który przeszkadza innym użytkownikom Witryny, narusza ich prawa lub w inny sposób zakłóca poprawne funkcjonowanie Witryny oraz ingerencja w informacje prezentowane na Witrynie lub oprogramowanie, sterujące jej działaniem, jest zabronione. Użytkowanie Witryny pod fałszywą nazwą użytkownika lub obchodzenie zabezpieczeń chroniących dostęp do zamkniętych części Witryny jest zabronione. Zabronione jest użytkowanie Witryny i jej Zawartości w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa, dający podstawę do dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub stojący w sprzeczności z prawem jakiegokolwiek państwa.

Powstrzymają się Państwo od niezgodnego z prawem używania Witryny i jej Zawartości oraz będą Państwo działać i zachowywać się w sposób, którego firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może zasadnie spodziewać się od działającego z należytą starannością użytkownika Internetu. W szczególności:
a) powstrzymają się Państwo od rozpowszechniania informacji sprzecznych z prawem, zasadami polityki państwa lub moralnością (w szczególności podczas używania, przesyłania lub pobierania Zawartości);
b) nie będą Państwo umieszczać na Witrynie żadnej Zawartości lub innych informacji naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
c) nie będą Państwo rozsyłać wirusów lub przyczyniać się do ich rozsyłania;
d) nie będą Państwo używać Witryny lub Zawartości w sposób uniemożliwiający jej właściwe działanie lub mogący spowodować szkodę lub niedogodności dla innych użytkowników Witryny lub Zawartości bądź dla osób trzecich;
e) nie będą Państwo podejmować żadnych czynności bezzasadnie lub nieproporcjonalnie silnie obciążających infrastrukturę używaną (bezpośrednio lub pośrednio) przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce do obsługi Witryny, takich jak przesyłanie dużych ilości niechcianych wiadomości e-mail, bez względu na to, czy zawierają one tę samą treść, czy nie („spamming");
f) powstrzymają się Państwo od włamywania się do komputerów i/lub sieci podłączonych do Witryny;
g) będą Państwo postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez firmę Nikon, dotyczącymi używania Witryny i Zawartości.

5. Odpowiedzialność za nazwę użytkownika i hasło

W zamian za możliwość rejestracji w Witrynie i korzystania z Zawartości podając jakiekolwiek informacje w trakcie korzystania z nazwy użytkownika i hasła lub w celu ich uzyskania, zobowiązują się Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie o sobie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji zgodnie z wymaganiami w formularzu rejestracyjnym udostępnianym użytkownikowi przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób. W wypadku gdy użytkownik poda informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, bądź w razie powzięcia przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce uzasadnionych podejrzeń, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może zawiesić lub zakończyć Państwa rejestrację i odmówić Państwu prawa do rejestracji na Witrynie i korzystania z jej Zawartości.

Nazwa użytkownika i hasło otrzymane w celu uzyskania dostępu do określonych usług świadczonych za pośrednictwem Witryny są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, współużytkowane z osobami trzecimi ani w żaden inny sposób używane do nieautoryzowanych celów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła oraz za wszystkie działania wykonywane z użyciem tej nazwy użytkownika i tego hasła.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użycie nazwy użytkownika razem z hasłem ustanawiają jego autoryzację. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rezultaty wszelkich działań zarejestrowanych z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika i hasła zostaną mu przypisane. Tym samym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powinien przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, iż przydzielone mu nazwa użytkownika i hasło są ujawniane tylko osobom uprawnionym.

Użytkownik zobowiązuje się:
- powiadomić firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce niezwłocznie o każdym nieautoryzowanym użyciu jego nazwy użytkownika lub hasła, o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń; oraz
- wylogować się ze swojej nazwy użytkownika na koniec każdej sesji.

6. Ochrona danych

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce będzie traktować wszelkie dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych, z którymi można się zapoznać na Witrynie. Jeśli wyrazili Państwo wolę otrzymywania informacji na temat ofert, usług i produktów firmy Nikon, firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce będzie używać Państwa adresu zgodnie z Zasadami zachowania poufności informacji.

7. Wymagania techniczne oraz łącza do witryn internetowych osób trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych poza domeną store.nikon.pl, www.nikon.com.pl lub www.nikon.pl. Takich hiperłączy mogą dotyczyć osobne postanowienia przedstawione na takich stronach. Wszelkie łącza do witryn osób trzecich są zamieszczane wyłącznie dla Państwa wygody i mogą Państwo z nich korzystać na własne ryzyko. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których dostęp jest w ten sposób uzyskiwany.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie Witryny i przeglądanie jej Zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Witryna i Zawartość są udostępnione w stanie „takim, jakim są" wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce nie gwarantuje, ani nie zapewnia, że są one wolne od błędów, pełne lub rzetelne, oraz nie ponosi odpowiedzialności co do rezultatu, który może być uzyskany wskutek używania Witryny lub jej Zawartości. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce informuje, że obrazy przedstawione na monitorach i LCD pokazanych na Witrynie internetowej nie odzwierciedlają rzeczywistych obrazów, jakie można uzyskać posługując się prezentowanym sprzętem. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce nie gwarantuje, ani nie zapewnia, że Zawartość umieszczona na Witrynie jest poprawna, zgodna z prawem lub odpowiednia w przypadku dostępu do niej lub jej używania w lokalizacjach poza terytorium Polski. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega, że katalog produktów oraz cennik znajdujący się na Witrynie internetowej www.nikon.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Na Witrynie internetowej www.nikon.pl nie można składać zamówień. Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce prowadzi sprzedaż przez Internet wyłącznie na stronie store.nikon.pl. Podane w Witrynie ceny, poza cenami podanymi w sklepie online prowadzonym na stronie
store.nikon.pl, są jedynie cenami sugerowanymi przez producenta. Cena transakcyjna zarówno w sklepie online  prowadzonym przez Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce jak i w innych sklepach może się istotnie różnić od tej podanej w Witrynie. Aby otrzymać dostęp do oferty produktów marki Nikon prosimy o wejście na stronę store.nikon.pl albo o kontakt z oficjalnym dystrybutorem bądź z przedsiębiorcą prowadzącym sklep, w którym są sprzedawane produkty marki Nikon. Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega, że charakterystyka produktów oferowanych we wszystkich wyżej wymienionych sklepach może się różnić od przedstawionej na Witrynie w zależności od kraju bądź regionu. Towar będzie dostępny w sklepie store.nikon.pl, u dystrybutora albo jednego z przedsiębiorców prowadzących sklep, w którym są sprzedawane produkty marki Nikon, do wyczerpania zapasów. Może się zdarzyć, że produkty prezentowane na Witrynie w katalogu produktów nie będą dostępne w wyżej wymienionych sklepach, w których są sprzedawane produkty marki Nikon. W razie braku wybranego przez Państwa produktu, zostaną Państwo poproszeni o wybranie innego modelu.

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce dołoży wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań w celu zagwarantowania, że Witryna i jej Zawartość będą dostępne przez cały czas. Witryna i/lub jej Zawartość mogą być jednak (przejściowo) niedostępne w pewnych okresach z różnych powodów, m.in. zakłócenia sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych, lub w celu sporządzenia kopii zapasowych lub konserwacji, dokonywanych przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce lub przez jakąkolwiek stronę, której firma Nikon to zleci.

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ani zainfekowanie wirusami sprzętu komputerowego użytkownika, wynikłe na skutek uzyskania dostępu do Witryny, jej użytkowania lub przeglądania oraz użytkowania jakichkolwiek materiałów w niej dostępnych.
Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, przygotowywanie lub udostępnianie Witryny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie bądź następcze szkody, koszty, wydatki lub odszkodowania (w tym w szczególności za utratę danych, praw majątkowych, zysków, spodziewanych zysków lub oszczędności i/lub renomy), wynikające z: (przejściowej) (nie)dostępności, (nie)działania lub (nie)używania Witryny lub jej Zawartości i powstałe z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności z powodów pozostających poza zasadną kontrolą firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, o ile takie szkody nie są wynikiem umyślnego działania ze strony firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.; Państwa rejestracji w Witrynie; przekazywania przez Państwa Zawartości do Witryny; oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

Jeżeli w skutek używania przez Państwa, lub przez jakiekolwiek osoby lub podmioty, za które mogą ponosić Państwo odpowiedzialność, Witryny lub Zawartości, w tym przez przesyłanie do Witryny lub pobieranie z niej Zawartości, zostaną naruszone prawa osób trzecich, za które Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce będzie pociągnięty do odpowiedzialności, zobowiązani będą Państwo do naprawy wszelkich szkód jakie firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce poniesie w związku z tymi naruszeniami i roszczeniami.

Ograniczenia określone w niniejszych Warunkach ogólnych nie mają zastosowania do roszczeń uznanych za uzasadnione ze względu na odpowiedzialność firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce wynikającą z właściwych przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony konsumenta, których stosowanie nie może być zgodnie z prawem wyłączone, lub z tytułu odpowiedzialności firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce wynikającej bezpośrednio z rażącego niedbalstwa i/lub winy umyślnej i tylko w takim zakresie.

9. Odszkodowania

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość swojego pliku ze zdjęciami zamieszczonego na serwerze firmy Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce oraz za wszelkie inne materiały rozpowszechniane przy użyciu Witryny lub usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z użytkowania Witryny lub usług. Użytkownik zgadza się wyrównać firmie Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce i jej spółkom stowarzyszonym straty, szkody i zaciągnięte zobowiązania w tym związane z wszelkimi roszczeniami i postępowaniami prawnymi zgłoszonymi lub wszczętymi przeciwko firmie Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce lub jej spółkom stowarzyszonym, wynikłe z użytkowania Witryny lub usług oferowanych za jej pośrednictwem.

10. Odmowa dostępu

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do zakończenia lub anulowania Państwa dostępu do Witryny i jej Zawartości oraz używania ich przez Państwa, a także prawo do blokowania przyszłego dostępu do i korzystania z Witryny lub jej Zawartości, lub też zapobieganiu takim działaniom z dowolnej z następujących przyczyn: (1) użyli Państwo Witryny lub Zawartości w sposób nieupoważniony i/lub niezgodny z prawem; (2) działali Państwo z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania; lub (3) naruszyli Państwo jakiekolwiek przepisy ustawowe (np. dotyczące ochrony danych).

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce powiadomi Państwa i poda przyczynę, jeśli uniemożliwi Państwu dostęp i korzystanie z Witryny i jej Zawartości.

11. Odmowa Reklamacje

Obsługa klienta Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i załatwić wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Witryny i Zawartości w najkrótszym możliwym terminie. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres:

Al. Jerozolimskie 180,

02-486 Warszawa

Polska

12. Podporządkowanie się władzom

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek z innych praw firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo przedstawiania wszelkiej Zawartości przesłanej przez Państwa na Witrynę (1) policji lub innym organom publicznym, które zgodnie z prawem zażądają dostarczenia kopii Zawartości i/lub (2) jakiejkolwiek osobie trzeciej, która zażąda takiego dostarczenia Zawartości zgodnie z prawem, w tym w szczególności na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

12. Przenoszenie praw

Wszelkie prawa wynikające z używania przez Państwa Witryny lub Zawartości mają charakter osobisty. Nie mogą Państwo przenosić takich praw na osoby trzecie bez udzielenia przez firmę Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce uprzedniej pisemnej zgody.

13. Zmiana Warunków użytkowania

Firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce może w dowolnym czasie zmienić lub zaktualizować niniejsze Warunki użytkowania lub jakiekolwiek zasady lub wytyczne dotyczące Witryny lub jej Zawartości. Zmiany te będą obowiązywać użytkownika, dlatego firma Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zaleca, aby korzystający z Witryny lub jej Zawartości zapoznawał się każdorazowo z Warunkami użytkowania.

W celu powiadomienia Państwa o tych zmianach, wszelkie modyfikacje będą w wyraźny sposób opublikowane na Witrynie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie po upływie 30 dni od opublikowania informacji o ich dokonaniu na Witrynie.

Dalsze korzystanie przez Państwa z niniejszej Witryny lub jej Zawartości po opublikowaniu informacji o wprowadzeniu zmian lub modyfikacji stanowi wyrażenie zgody na takie zmiany lub modyfikacje i z tego względu powinni Państwo okresowo odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z obowiązującymi Państwa w danym czasie Warunkami użytkowania.

14. Hierarchia ważności

Dane osobowe udostępniane nam poprzez Witrynę będą przetwarzane zgodnie z naszymi Zasadami zachowania poufności informacji.
W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania a postanowieniami Zasad zachowania poufności informacji i np. Zasad ogólnych konkursu z nagrodami jeśli taki konkurs będzie się w tym czasie odbywał, pierwszeństwo mają postanowienia Zasad zachowania poufności informacji i Zasad ogólnych konkursu z nagrodami.

15. Rozdzielność postanowień

W razie uznania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne postanowienia takie zostaną uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będą mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

16. Prawo właściwe i sądy właściwe

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnie przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia dotyczące lub spory wynikające z używania niniejszej Witryny i jej Zawartości podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.  Spory powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny i jej Zawartości oraz niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają wyłącznej właściwości sądów polskich.  

Adres:

Al. Jerozolimskie 180,

02-486 Warszawa

Polska

 

Nr VAT PL1070037144

Nr rejestracyjny KRS 0000173495
Your previous queries:
Nie znaleziono elementów. Spróbuj ponownie.
ZB1 Rebate Credit Memo